Follow
Top

STGO

Diálogos02: 12 de Maio Fundación Barrié A Coruña

Os últimos vinte anos de transformación territorial en España, viñeron acompañados da expansión física dos procesos de urbanización, caracterizada pola «colonización» con descontinuidades espaciais do espazo rural, o consumo desmedido e con frecuencia descontrolado do chan, e a superación dos límites administrativos tradicionais.

Continuar…

Máis de 36 millóns de españois viven xa en Áreas Urbanas, un 80,7% da poboación, e nelas encontramos unha proporción aínda maior dos seus empregos e actividades económicas. As consecuencias deste incremento das relacións en espazos cada vez máis amplos e urbanizados alentan o proceso de difusión da cidade no territorio, e unha nova forma de poboamento na que cada vez máis habitantes residen en espazos situados entre cidades e vilas que aglutinan as áreas urbanas.

Os retos que estes cambios formulan son xa evidentes para a conciliación da vida laboral e familiar, para o medio, para a eficiencia enerxética, a contaminación e xestión de residuos, para a planificación e xestión de infraestruturas e servizos públicos.

A fragmentación territorial que xerou este proceso incrementou nun 29,5% a superficie de chan artificial (na súa maioría, urbanizado). Á que hai que sumar a fragmentación social, a discriminación por ingresos económicos e o incremento da diferenza de calidade de vida segundo a situación do lugar de residencia.

Esta segunda edición dos DIÁLOGOS propostos dende ou colectivo de bolseiros dá Fundación Barrié pretende ofrecer un punto de encontro para a reflexión sobre outro tema de interese social, se en DIÁLOGOS01 debatemos sobre a mellora dá capacidade investigadora galega, desta vez facémolo sobre a organización do territorio non que vive a meirande parte dous seus habitantes.

O debate permite a reunión de bolseiros de distintas disciplinas cos axentes que están a tomar decisións sobre os temas a debater, propiciando o intercambio de ideas, achegando á nosa sociedade as actividades desenvoltas polos seus bolseiros, creando opinión e transmitindo parte da experiencia adquirida na nosa formación no estranxeiro.

Debater sobre a organización das nosas áreas urbanas debe facernos reflexionar sobre o modelo urbano que posuímos, cales son as súas eivas, e como poderiamos facelo máis cohesivo social, medioambiental e economicamente para que repercuta na mellora da calidade de vida dos galegos.

O debate ten unha perspectiva global integradora que debera axudar a entender cuestións centrais para a sostibilidade territorial e urbana como son as relacións e as interdependencias entre as diferentes partes das áreas urbanas; entre as grandes cidades, as pequenas e os núcleos rurais. Valorando o protagonismo das novas funcións dos territorios, o papel da cidade na aglomeración e no territorio, ou os efectos ambientais da xeneralización do modelo de cidade dispersa que consume chan de forma indiscriminada e entra en conflito coa vida en comunidade e os valores da cidade compacta.

Estes e outros temas serán obxecto dun debate pluridisciplinar, de xeito que axuden a explicarnos o futuro da nosa vida en colectividade, poñendo en valor as nosas potencialidades e observando estratexias que incentiven o desenrolo sen hipotecar a diversidade social, cultural e territorial.

Organización:

Invitase a 4 bolseiros das disciplinas de economía, socioloxía, urbanismo, e xeografía, para que cada un deles capitanee a un grupo de bolseiros interesados nos temas a debater.

Os bolseiros que se incorporen ao debate de cada un dos temas, farano independentemente do seu lugar de residencia. Destes encontros a través da rede ou en reunións presenciais, elaborarase un resumo coas conclusións principais, opinións e propostas de consenso.

De cadanseu grupo de traballo consensuará un poñente que presentará o tema tratado nun PowerPoint de 10 minutos. Esta presentación realizarase na sala da Fundación Barrié, en directo e vía Internet dende as cidades onde se atopen os bolseiros. Organizada deste xeito:

17:00-18:30h. Presentación de cada tema polos bolseiros, con turno de réplica dos invitados expertos para comentar as propostas realizadas polos poñentes.
19:00-19:45h. Debate entre tódolos asistentes con participación e preguntas entre eles e co público conectado on-line vía internet.
19:45-20:00h. Conclusións